Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

RCAHMS. Inventory etc. Argyll 7, 1992. £120.00, hardback. ISBN 0 11 494094 0

RCAHMS. Inventory etc. Argyll 7, 1992. £120.00, hardback. ISBN 0 11 494094 0 RCAIIMS. Inventory etc. hardback. ISBNO 11 494094 0 Argyll 7, £120.00, ar duthaich, agus gu sonraichte, am feadhainn Siorramachd Earra-Ghaidheil. 'S e deagh obair a th'ann da-riribh: ach cosda air leth (£120), agus, mar sin, chan urrainn a mhor-chuid riamh 'ga'cheannaich. Tha e sealtuinn air a h-uile dach air an do dh 'obair duine gach eaglais neo cille, taigh-mor agus togalach de gach sheorsa ann doigh cho ealanta nach robh deanta 's an tir seo riamh agus a'toirt dhuinn beagan eolas mu dheidhinn gach aon. Tha (barrachd air a'phris) aon no dha rudan cearr leis cuideachd (mar a leanas, ann am beurla), ach 'se leabhar cho cudromach: 's fhiach suil a thoirt air ged nach bith e ach 's an leabhar-lann. Chan fhaca mi riamh leabhar air na cuspairean seo a tha cho comasach san doigh a dh'innseas e mu dheidhean carraghan ann The RCAHMS was created in 1908, to record all monuments of consequence up to the time of the union. This is the final volume in a series of seven on Argyll, and it also includes a selection of structures up to around 1850. A previous volume covers the earlier period, plus (illogically) early Christian non-ecclesiastical http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Architectural Heritage Edinburgh University Press

RCAHMS. Inventory etc. Argyll 7, 1992. £120.00, hardback. ISBN 0 11 494094 0

Architectural Heritage , Volume 4 (4): 116 – Jan 1, 1993

Loading next page...
 
/lp/edinburgh-university-press/rcahms-inventory-etc-argyll-7-1992-120-00-hardback-isbn-0-11-494094-0-SPN0zMOd0P
Publisher
Edinburgh University Press
Copyright
Copyright © Edinburgh University Press
Subject
Book Reviews
ISSN
1350-7524
eISSN
1755-1641
DOI
10.3366/arch.1993.4.4.116
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

RCAIIMS. Inventory etc. hardback. ISBNO 11 494094 0 Argyll 7, £120.00, ar duthaich, agus gu sonraichte, am feadhainn Siorramachd Earra-Ghaidheil. 'S e deagh obair a th'ann da-riribh: ach cosda air leth (£120), agus, mar sin, chan urrainn a mhor-chuid riamh 'ga'cheannaich. Tha e sealtuinn air a h-uile dach air an do dh 'obair duine gach eaglais neo cille, taigh-mor agus togalach de gach sheorsa ann doigh cho ealanta nach robh deanta 's an tir seo riamh agus a'toirt dhuinn beagan eolas mu dheidhinn gach aon. Tha (barrachd air a'phris) aon no dha rudan cearr leis cuideachd (mar a leanas, ann am beurla), ach 'se leabhar cho cudromach: 's fhiach suil a thoirt air ged nach bith e ach 's an leabhar-lann. Chan fhaca mi riamh leabhar air na cuspairean seo a tha cho comasach san doigh a dh'innseas e mu dheidhean carraghan ann The RCAHMS was created in 1908, to record all monuments of consequence up to the time of the union. This is the final volume in a series of seven on Argyll, and it also includes a selection of structures up to around 1850. A previous volume covers the earlier period, plus (illogically) early Christian non-ecclesiastical

Journal

Architectural HeritageEdinburgh University Press

Published: Jan 1, 1993

There are no references for this article.