Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Superweniencja u Donalda Davidsona

Superweniencja u Donalda Davidsona Streszczenie Pierwsza część artykułu skupia się na omówieniu pojęcia superweniencji w postaciach, w jakich funkcjonuje ono we współczesnej fi lozofi i, oraz próbie pogodzenia niektórych z tych wersji z monizmem anomalnym Donalda Davidsona. Druga część omawia relację łączącą to, co mentalne, z tym, co fi zyczne, podaną przez samego Davidsona, która wydaje się różnić od funkcjonujących obecnie defi nicji superweniencji. Artykuł jest próbą opisania tej relacji tak, by była zgodna z myślą Davidsona, oraz obrony jego stanowiska przed zarzutem niespójności superweniencji z monizmem anomalnym. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Superweniencja u Donalda Davidsona

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Jan 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/superweniencja-u-donalda-davidsona-K6WAP7inla
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0013-6
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie Pierwsza część artykułu skupia się na omówieniu pojęcia superweniencji w postaciach, w jakich funkcjonuje ono we współczesnej fi lozofi i, oraz próbie pogodzenia niektórych z tych wersji z monizmem anomalnym Donalda Davidsona. Druga część omawia relację łączącą to, co mentalne, z tym, co fi zyczne, podaną przez samego Davidsona, która wydaje się różnić od funkcjonujących obecnie defi nicji superweniencji. Artykuł jest próbą opisania tej relacji tak, by była zgodna z myślą Davidsona, oraz obrony jego stanowiska przed zarzutem niespójności superweniencji z monizmem anomalnym.

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Jan 19, 2012

There are no references for this article.