Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Korekcje zniekształceń kończyn dolnych u chorych z dysplazjami kostnymi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych / Lower limb deformities treatment with external fixators in patients with bone dysplasias

Korekcje zniekształceń kończyn dolnych u chorych z dysplazjami kostnymi z zastosowaniem... Introduction. Multiplane axial deformities, leg length discrepancy and body disproportion are most common deformities in skeletal dysplasias patients. All of these pathologies are good indication for external ¿xation treatment with use both monolateral and circular frames. Aim of the study is to analyze results of bone deformities treatment with external ¿xation in patients with bone dysplasias. Material and methods. Material consists of 25 patients with different types of bone dysplasias (Ollier disease ­ 10, Blount disease ­ 7, vitamin-D resistant rickets ­ 2, Elis van Creveld syndrome ­ 2 and other ­ 4). Total number of 45 bone segments were treated (30 tibias, 15 femurs). Age at the beginning of treatment ranged from 7 to 20 years (mean 13,5). The main indication for treatment was axial deformity in 39 segments and LLD in 31. Mean value of deformity was 18° ranged from 8 to 43. In 6 patients short stature was additional indication for surgical treatment. Follow up ranged from 6 months to 10 years (mean 4 years, 8 months). e-mail: koczewski@poczta.onet.pl Pawe Koczewski i wsp All patients were divided into two groups according to etiology: 1. ­ Ollier disease, 2. other bone dysplasias. Results. Complete axial correction was achieved in all treated segments. In segments with shortening mean 5,4cm lengthening was achieved (ranged from 3 to 9). Lengthening index ranged from 1,0 to 2,2 cm/month (mean 1,43) and was statistically different in groups: 1. ­ 1,28 and 2. ­ 1,68 month/cm. Conclusions. Ilizarov distraction method is save and effective treatment of deformity correction in bone dysplasias with low rate of complications. It allows simultaneous multilevel corrections. In Ollier patients healing index is lower than in other types of bone dysplasias. Key words: bone dysplasia, deformity correction, surgical treatment, limb lengthening, Ilizarov method Wprowadzenie Dysplazje kostne s niejednorodn grupa schorze cechuj cych si biochemicznymi, mikro- i makroskopowymi zaburzeniami struktury szkieletu prowadz cymi do nieprawid owego rozwoju ko ci. Cz stymi elementami patologii narz du ruchu w przebiegu dysplazji s dysproporcje budowy cia a, nierówno ko czyn oraz wielop aszczyznowe deformacje osiowe. Nie istnieje leczenie przyczynowe tych patologii, st d te u wielu chorych istniej wskazania do leczenia chirurgicznego koryguj cego deformacje. Spo ród metod leczenia operacyjnego nale y wymieni osteotomie korekcyjne ko ci d ugich, blokowanie chrz stek wzrostowych u dorastaj cych. Szczególne miejsce w leczeniu tych deformacji ma metoda dystrakcyjna Ilizarowa, w której po czy mo na uzyskanie korekcji zniekszta ce osiowych, nierówno ci ko czyn, a nawet popraw proporcji cia a. Metoda ta opiera si na zasadzie osteogenezy dystrakcyjnej opracowanej w latach 50-tych XX wieku przez prof. Gawri a Ilizarowa w Kurganie na Syberii [1], a nast pnie rozwini tej przez o rodki we W oszech i USA [2, 3, 4, 5]. Opiera si ona na zamocowaniu na ko ci d ugiej stabilizatora zewn trznego, przeci ciu ko ci technik podskórn oraz powolnej dystrakcji ko ci po ok. pi cio- siedmiodniowym okresie opó nienia z pr dko ci ok. 1 mm na dob w 4 cyklach (4 x 0,25mm). W okresie dystrakcyjnym w rozszerzaj cej si szczelinie osteotomii, na skutek uruchomienia naturalnych procesów gojenia z amania ko ci, powstaje m oda, niedojrza a tkanka kostna zwana regeneratem. Po zako czeniu dystrakcji nast puje kolejny okres stabilizacji w aparacie potrzebny do przekszta cenia si regeneratu w pe nowarto ciow tkank kostn . Uzyskana w ten sposób ko w ci gu kilku miesi cy osi ga pe n wytrzyma o mechaniczn i wszystkie pozosta e cechy zdrowej tkanki kostnej. Jednocze nie z wyd u eniem ko ci, poprzez zastosowanie odpowiednich zawiasów na aparacie dystrakcyjnym i asymetryczn dystrakcj mo na uzyska korekcj deformacji osiowych [5]. Wyd u aj c jednocze nie obie ko czyny mo na uzyska zwi kszenie wzrostu, a przez to popraw proporcji cia a, które u chorych z dysplazjami kostnymi s zaburzone z powodu relatywnego skrócenia ko czyn w stosunku do tu owia. Metoda Ilizarowa w celu korekcji zniekszta ce osiowych oraz wyd u enia ko czyn mo e by realizowana zarówno stabilizatorami zewn trznymi pier cieniowymi (np. aparatem Ilizarowa), aparatami monolateralnymi (jednop aszczyznowymi) ró nej konstrukcji, jak i konstrukcjami hybrydowymi, b d cymi po czeniem cech dwóch poprzednich [2, 4, 6, 7]. Cel pracy Celem bada jest ocena wyników leczenia deformacji ko czyn dolnych w przebiegu dysplazji kostnych z zastosowaniem stabilizatorów zewn trznych oraz analiza powik a zwi zanych z tym leczeniem. Z analizy wykluczono chorych z kar owato ci na tle achondroplazji i hipochondroplazji, u których podstawowym wskazaniem do leczenia chirurgicznego by o zwi kszenie wzrostu, a których analiza leczenia by a przedmiotem odr bnej publikacji [8]. Materia i metoda Analizie poddano 25 chorych z ró nego typu dysplazjami kostnymi, u których leczono 45 segmentów (30 goleni, 15 ud). Tabela 1. Rozpoznanie M. Ollier M. Blount M. Ellis van Creveld Krzywica wit. D oporna Inne Razem Chorych 10 7 2 2 4 25 Procedur 21 8 6 2 8 45 Wiek chorych w chwili leczenia waha si od 7 do 20 lat ( rednia 13,5). Wskazaniem do leczenie by o skrócenie segmentu w 31 przypadkach oraz zagi cie osi w 39 przypadkach. rednia warto k ta deformacji wynosi a 18° (od 8 do 43). U 6 chorych, oprócz korekcji zagi cia osi i nierówno ci ko czyn, dodatkowym wskazaniem do wyd u ania ko czyn by niedobór wzrostu. Okres obserwacji waha si od 6 miesi cy do 10 lat ( rednia 4 lata i 8 miesi cy). Aparat Ilizarowa zastosowano w 35 przypadkach, a aparat monolateralny (EBI lub Ortho¿x) w 10. U 3 chorych oprócz osteotomii dystrakcyjnej w przy nasadzie bli szej piszczeli wykonano dodatkow osteotomi nadkostkow dla korekcji orien- Post py Rehabilitacji (1), 5 ­ 10, 2011 Ryc. 2 Obraz kliniczny (a) i radiologiczny (b) chorego z zespo em Elis van Creveld. Po za o eniu aparatów Ilizarowa na golenie (c) oraz wynik leczenia (d, e) Ryc. 1 Obraz kliniczny (a) i radiologiczny (b) chorego z chorob Blounta (zagi cie szpotawe goleni I ko lawe uda). Po jednoczasowej korekcji ko lawo ci uda na aparacie monolateralnym i za o eniu aparatu na gole (c, d). Po powolnej korekcji zagi cia szpotawego goleni (e, f). Wynik ko cowy (g). d e f g Ryc. 3 Obraz kliniczny (a) i radiologiczny (b) chorego z chorob Olliera - skrócenie lewej ko czyny dolnej, zagi cie szpotawe dalszej cz ci uda i ko lawe bli szej cz ci goleni. Po za o eniu aparatu Ilizarowa (c). Po I etapie leczenia ­ korekcja i wyd u enie uda metod Ilizarowa, uwidoczni a si deformacja ko lawa goleni (d). Po II etapie leczenia ­ korekcja ko lawo ci goleni stabilizatorem monolateralnym (e). tacji stawu skokowo-goleniowego stabilizowan rozbudowanym dodatkowo o pier cie 5/8 na stop aparatem Ilizarowa. U kolejnego chorego wykonano dwupoziomow osteotomi ko ci udowej stabilizowan aparatem Ilizarowa. Chorych podzielono na dwie grupy w zale no ci od etiologii deformacji: Grup 1. z chorob Olliera (10 chorych) i Grup 2. z innymi dysplazjami (15 chorych). W Grupie 1. wykonano 21 procedur korekcji deformacji (11 goleni, 10 ud) w tym 18 z zastosowaniem aparatu Ilizarowa i 3 z zastosowaniem aparatu monolateralnego. W Grupie 2. wykonano 24 procedury (19 goleni, 5 ud) w tym 17 z zastosowaniem aparatu Ilizarowa i 7 ­ monolateralnego. Pawe Koczewski i wsp Wyniki Pe n korekcj osi uzyskano we wszystkich korygowanych segmentach. W obr bie skróconych segmentów uzyskano wyd u enie od 3,0 do 9cm ( rednia 5,4). Czas stosowania aparatu dystrakcyjnego waha si od 4 do 15 miesi cy ( rednia 6,8). Indeks wyd u enia waha si od 1,0 do 2,2 mies/cm ( rednia 1,43), przy czym w Grupie 1. by istotnie mniejszy i wynosi 1,28 podczas gdy w Grupie 2. ­ 1,68. Powik ania Analiz powik a przeprowadzono wed ug klasy¿kacji Paley'a [9], dziel c je na: problemy, przeszkody i powik ania rzeczywiste. Spo ród przeszkód, u dwóch chorych z powodu narastaj cego w trakcie wyd u enia goleni ustawienia ko skiego stopy wykonano wtórn stabilizacj pi ty (w jednym przypadku po czon z wyd u eniem ci gna Achillesa). Spo ród powik a , u jednej chorej z zespo em Elis van Creveld po obustronnym wyd u eniu goleni nast pi nawrót deformacji ko lawej jednej goleni 8° wymagaj cy osteotomii korekcyjnej. Najliczniejsz grup chorych w naszym materiale byli chorzy z zespo em Olliera. W pi miennictwie problem szybszego tworzenia si regeneratu u tych chorych prowadz cy do przedwczesnego zrostu osteotomii opisywali Paley i wsp. oraz Myers i wsp. [9, 11]. W naszym materiale tego typu powik ania unikn li my dzi ki zwi kszeniu ponad standardowe tempo prowadzeniu dystrakcji, co skutkowa o skróceniem indeksu wyd u enia i czasu leczenia. Odr bnym tematem rozwa a w pi miennictwie dotycz cym leczenia w chorobie Olliera jest jako regeneratu powstaj cego w szczelinie dystrakcyjnej osteotomii wykonanej w obszarze chorobowo zmienionej ko ci. Istniej sprzeczne opinie w tym temacie w ród ró nych autorów. O transformacji patologicznej ko ci w prawid ow tkank kostn pisze Jesus-Garcia i wsp. [13] co potwierdzili badaniami histopatologicznymi. Watanabe i wsp. [14] oraz Ko odziej i wsp. [15] na podstawie oceny radiogramów opisali mo liwo tworzenia si zdrowej ko ci w obszarze patologii, jednak obserwowali równie powstawanie chrz stniaków w regeneracie. W naszym materiale osteotomia korekcyjna lub dystrakcyjna by a wykonywana najcz ciej w obszarze patologicznej ko ci b d na granicy obszaru ko ci zdrowej i patologicznej. W trakcie wyd u ania obserwowali my zarówno tworzenie si w pe ni zdrowej tkanki kostnej w obszarze patologii jak i tworzenie si niewielkich chrz stniaków w regeneracie. Nie wp ywa o to jednak na os abienie struktury ko ci w ocenie odleg ej. Wnioski Metoda dystrakcyjna Ilizarowa jest bezpieczn i efektywn metod korekcji deformacji ko czyn dolnych w przebiegu dysplazji kostnych ze stosunkowo niskim odsetkiem powik a . Pozwala ona na korekcj wielopoziomowych deformacji w sposób jednoczasowy. U chorych z chorob Olliera indeks wyd u enia jest ni szy ni u chorych z innymi typami dysplazji. Omówienie W sk pym pi miennictwie na temat zastosowania metody Ilizarowa u chorych z dysplazjami kostnymi cz autorów podkre la wi kszy odsetek powik a leczenia u tych chorych w porównaniu z chorymi bez patologii koci [6, 7, 10, 11]. Analiza naszego materia u nie potwierdza tej tezy, gdy w ca ym materiale 45 procedur u 25 chorych odnotowali my tylko jedno rzeczywiste powik anie w postaci zagi cia osi goleni. Szczególnym i wyj tkowo rzadkim wskazaniem do zastosowania metody Ilizarowa jest zespó Ellis van Creveld [11, 12]. Myers i wsp. [11] podkre lali szczególne trudno ci z uruchomieniem chorych po za o eniu stabilizatorów zewn trznych, co wymusza o wcze niejsze usuwanie aparatów oraz skutkowa o opó nieniem konsolidacji regeneratu i przed u eniem czasu leczenia. Obydwaj leczeni przez nas chorzy z zespo em Ellis van Creveld nie mieli takich trudno ci, natomiast do jedynego w naszym materiale powik ania w postaci zagi cia osi goleni dosz o w a nie u tej chorej w okresie konsolidacji regeneratu po usuni ciu aparatu. W przebiegu operacyjnej korekcji tego zagi cia równie z zastosowaniem stabilizacji zewn trznej nie odnotowali my problemów z lokomocj ani ze zrostem kostnym. Pi miennictwo 1. Ilizarov GA. The main Principles of Transosseous Compression and Distraction Osteosynthesis. Orthop. Travmatol. Protez. 1971; 11: 7-15. 2. De Bastiani G, Aldegheri R, Renzi-Brivio L, Trivella G: Limb lengthening by callus distraction (Callotasis). J. Pediatr. Orthop. 1987; 7: 129-134. 3. Aronson J, Current concepts review ­ limb lengthening, skeletal reconstruction and bone transport with the Ilizarov method. J. Bone Joint Surg. Am. 1997; 79: 1243. 4. Paley D. Current Techniques of limb lengthening. J. Pediatr. Orthop. 1988; 8: 73-92. 5. Paley D, Herzenberg JE, Tetsworth K, Makie J, Bhave A. Deformity planning for frontal and sagittal plane corrective osteotomie. Orthop Clin North Am 1994; 25: 425-465. 6. Aldegheri R. Distraction osteogenesis for lengthening of the tibia in patients who have limb-length discrepancy or short stature. J. Bone Joint Surg. Am. 1999; 81: 624-634. 7. Bell DF, Boyer MI, Armstrong PF. The use of the Ilizarov technique in the correction of limb deformities associated with skeletal dysplasia. J. Pediatr. Orthop. 1992; 12: 283-290. Post py Rehabilitacji (1), 5 ­ 10, 2011 13. Jesus-Garcia R, Bongiovanni JC, Korukian M, Boatto H, Seixas MT, Laredo J. Use of the Ilizarov external ¿xator in the treatment of patients with Ollier's disease. Clin Orthop Relat Res. 2001; (382): 82-6. 14. Watanabe K, Tsuchiya H, Sakurakichi K, Yamashiro T, Matsubara H, Tomita K. Treatment of lower limb deformities and limb-length discrepancies with the external ¿xator in Ollier's disease. J Orthop Sci. 2007;12(5): 471-5. Epub 2007 Sep 28. 15. Ko odziej L. Ko ban M, Zacha S, Chmielnicki M. The use of the Ilizarov technique In the treatment of upper limb deformity In patients with Ollier's disease. J Pediatr Orthop 2005; 25: 202-5. 8. Koczewski P, Shadi M. Chirurgiczne leczenie niedoboru wzrostu o ró nej etiologii metod Ilizarowa. [Surgical treatment of short stature of different etiology by Ilizarov method]. Pediatric Endocrynology, Diabetes and Metabolism. 2007; 13, 3: 143-146.9. Paley D. Problems, Obstacles and Complications of Limb Lengthening by the Ilizarov Technique. Clin. Orthop. 1990; 250: 81-104. 10. Naudie D, Hamdy RC, Fassier F, Duhaime M. Complications of limb-lengthening in children who have an underlying bone disorder. J Bone Joint Surg Am. 1998; 80(1): 18-24. 11. Myers GJ, Bache CE, Bradish CF. Use of distraction osteogenesis techniques in skeletal dysplasias. J Pediatr Orthop. 2003; 23(1): 41-5. 12. Morsy A, Tsuchiya H, Matsubara H, Kabata T, Tomita K. Ilizarov deformity correction of the lower limbs in Ellis-van Creveld syndrome. J Orthop Sci. 2007;12(5): 505-9. Epub 2007 Sep 28. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Advances in Rehabilitation de Gruyter

Korekcje zniekształceń kończyn dolnych u chorych z dysplazjami kostnymi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych / Lower limb deformities treatment with external fixators in patients with bone dysplasias

Advances in Rehabilitation , Volume 25 (1) – Mar 1, 2011

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/korekcje-zniekszta-ce-ko-czyn-dolnych-u-chorych-z-dysplazjami-kostnymi-LDIHlBU0sT

References (15)

Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
1734-4948
eISSN
1734-4948
DOI
10.2478/rehab-2013-0001
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Introduction. Multiplane axial deformities, leg length discrepancy and body disproportion are most common deformities in skeletal dysplasias patients. All of these pathologies are good indication for external ¿xation treatment with use both monolateral and circular frames. Aim of the study is to analyze results of bone deformities treatment with external ¿xation in patients with bone dysplasias. Material and methods. Material consists of 25 patients with different types of bone dysplasias (Ollier disease ­ 10, Blount disease ­ 7, vitamin-D resistant rickets ­ 2, Elis van Creveld syndrome ­ 2 and other ­ 4). Total number of 45 bone segments were treated (30 tibias, 15 femurs). Age at the beginning of treatment ranged from 7 to 20 years (mean 13,5). The main indication for treatment was axial deformity in 39 segments and LLD in 31. Mean value of deformity was 18° ranged from 8 to 43. In 6 patients short stature was additional indication for surgical treatment. Follow up ranged from 6 months to 10 years (mean 4 years, 8 months). e-mail: koczewski@poczta.onet.pl Pawe Koczewski i wsp All patients were divided into two groups according to etiology: 1. ­ Ollier disease, 2. other bone dysplasias. Results. Complete axial correction was achieved in all treated segments. In segments with shortening mean 5,4cm lengthening was achieved (ranged from 3 to 9). Lengthening index ranged from 1,0 to 2,2 cm/month (mean 1,43) and was statistically different in groups: 1. ­ 1,28 and 2. ­ 1,68 month/cm. Conclusions. Ilizarov distraction method is save and effective treatment of deformity correction in bone dysplasias with low rate of complications. It allows simultaneous multilevel corrections. In Ollier patients healing index is lower than in other types of bone dysplasias. Key words: bone dysplasia, deformity correction, surgical treatment, limb lengthening, Ilizarov method Wprowadzenie Dysplazje kostne s niejednorodn grupa schorze cechuj cych si biochemicznymi, mikro- i makroskopowymi zaburzeniami struktury szkieletu prowadz cymi do nieprawid owego rozwoju ko ci. Cz stymi elementami patologii narz du ruchu w przebiegu dysplazji s dysproporcje budowy cia a, nierówno ko czyn oraz wielop aszczyznowe deformacje osiowe. Nie istnieje leczenie przyczynowe tych patologii, st d te u wielu chorych istniej wskazania do leczenia chirurgicznego koryguj cego deformacje. Spo ród metod leczenia operacyjnego nale y wymieni osteotomie korekcyjne ko ci d ugich, blokowanie chrz stek wzrostowych u dorastaj cych. Szczególne miejsce w leczeniu tych deformacji ma metoda dystrakcyjna Ilizarowa, w której po czy mo na uzyskanie korekcji zniekszta ce osiowych, nierówno ci ko czyn, a nawet popraw proporcji cia a. Metoda ta opiera si na zasadzie osteogenezy dystrakcyjnej opracowanej w latach 50-tych XX wieku przez prof. Gawri a Ilizarowa w Kurganie na Syberii [1], a nast pnie rozwini tej przez o rodki we W oszech i USA [2, 3, 4, 5]. Opiera si ona na zamocowaniu na ko ci d ugiej stabilizatora zewn trznego, przeci ciu ko ci technik podskórn oraz powolnej dystrakcji ko ci po ok. pi cio- siedmiodniowym okresie opó nienia z pr dko ci ok. 1 mm na dob w 4 cyklach (4 x 0,25mm). W okresie dystrakcyjnym w rozszerzaj cej si szczelinie osteotomii, na skutek uruchomienia naturalnych procesów gojenia z amania ko ci, powstaje m oda, niedojrza a tkanka kostna zwana regeneratem. Po zako czeniu dystrakcji nast puje kolejny okres stabilizacji w aparacie potrzebny do przekszta cenia si regeneratu w pe nowarto ciow tkank kostn . Uzyskana w ten sposób ko w ci gu kilku miesi cy osi ga pe n wytrzyma o mechaniczn i wszystkie pozosta e cechy zdrowej tkanki kostnej. Jednocze nie z wyd u eniem ko ci, poprzez zastosowanie odpowiednich zawiasów na aparacie dystrakcyjnym i asymetryczn dystrakcj mo na uzyska korekcj deformacji osiowych [5]. Wyd u aj c jednocze nie obie ko czyny mo na uzyska zwi kszenie wzrostu, a przez to popraw proporcji cia a, które u chorych z dysplazjami kostnymi s zaburzone z powodu relatywnego skrócenia ko czyn w stosunku do tu owia. Metoda Ilizarowa w celu korekcji zniekszta ce osiowych oraz wyd u enia ko czyn mo e by realizowana zarówno stabilizatorami zewn trznymi pier cieniowymi (np. aparatem Ilizarowa), aparatami monolateralnymi (jednop aszczyznowymi) ró nej konstrukcji, jak i konstrukcjami hybrydowymi, b d cymi po czeniem cech dwóch poprzednich [2, 4, 6, 7]. Cel pracy Celem bada jest ocena wyników leczenia deformacji ko czyn dolnych w przebiegu dysplazji kostnych z zastosowaniem stabilizatorów zewn trznych oraz analiza powik a zwi zanych z tym leczeniem. Z analizy wykluczono chorych z kar owato ci na tle achondroplazji i hipochondroplazji, u których podstawowym wskazaniem do leczenia chirurgicznego by o zwi kszenie wzrostu, a których analiza leczenia by a przedmiotem odr bnej publikacji [8]. Materia i metoda Analizie poddano 25 chorych z ró nego typu dysplazjami kostnymi, u których leczono 45 segmentów (30 goleni, 15 ud). Tabela 1. Rozpoznanie M. Ollier M. Blount M. Ellis van Creveld Krzywica wit. D oporna Inne Razem Chorych 10 7 2 2 4 25 Procedur 21 8 6 2 8 45 Wiek chorych w chwili leczenia waha si od 7 do 20 lat ( rednia 13,5). Wskazaniem do leczenie by o skrócenie segmentu w 31 przypadkach oraz zagi cie osi w 39 przypadkach. rednia warto k ta deformacji wynosi a 18° (od 8 do 43). U 6 chorych, oprócz korekcji zagi cia osi i nierówno ci ko czyn, dodatkowym wskazaniem do wyd u ania ko czyn by niedobór wzrostu. Okres obserwacji waha si od 6 miesi cy do 10 lat ( rednia 4 lata i 8 miesi cy). Aparat Ilizarowa zastosowano w 35 przypadkach, a aparat monolateralny (EBI lub Ortho¿x) w 10. U 3 chorych oprócz osteotomii dystrakcyjnej w przy nasadzie bli szej piszczeli wykonano dodatkow osteotomi nadkostkow dla korekcji orien- Post py Rehabilitacji (1), 5 ­ 10, 2011 Ryc. 2 Obraz kliniczny (a) i radiologiczny (b) chorego z zespo em Elis van Creveld. Po za o eniu aparatów Ilizarowa na golenie (c) oraz wynik leczenia (d, e) Ryc. 1 Obraz kliniczny (a) i radiologiczny (b) chorego z chorob Blounta (zagi cie szpotawe goleni I ko lawe uda). Po jednoczasowej korekcji ko lawo ci uda na aparacie monolateralnym i za o eniu aparatu na gole (c, d). Po powolnej korekcji zagi cia szpotawego goleni (e, f). Wynik ko cowy (g). d e f g Ryc. 3 Obraz kliniczny (a) i radiologiczny (b) chorego z chorob Olliera - skrócenie lewej ko czyny dolnej, zagi cie szpotawe dalszej cz ci uda i ko lawe bli szej cz ci goleni. Po za o eniu aparatu Ilizarowa (c). Po I etapie leczenia ­ korekcja i wyd u enie uda metod Ilizarowa, uwidoczni a si deformacja ko lawa goleni (d). Po II etapie leczenia ­ korekcja ko lawo ci goleni stabilizatorem monolateralnym (e). tacji stawu skokowo-goleniowego stabilizowan rozbudowanym dodatkowo o pier cie 5/8 na stop aparatem Ilizarowa. U kolejnego chorego wykonano dwupoziomow osteotomi ko ci udowej stabilizowan aparatem Ilizarowa. Chorych podzielono na dwie grupy w zale no ci od etiologii deformacji: Grup 1. z chorob Olliera (10 chorych) i Grup 2. z innymi dysplazjami (15 chorych). W Grupie 1. wykonano 21 procedur korekcji deformacji (11 goleni, 10 ud) w tym 18 z zastosowaniem aparatu Ilizarowa i 3 z zastosowaniem aparatu monolateralnego. W Grupie 2. wykonano 24 procedury (19 goleni, 5 ud) w tym 17 z zastosowaniem aparatu Ilizarowa i 7 ­ monolateralnego. Pawe Koczewski i wsp Wyniki Pe n korekcj osi uzyskano we wszystkich korygowanych segmentach. W obr bie skróconych segmentów uzyskano wyd u enie od 3,0 do 9cm ( rednia 5,4). Czas stosowania aparatu dystrakcyjnego waha si od 4 do 15 miesi cy ( rednia 6,8). Indeks wyd u enia waha si od 1,0 do 2,2 mies/cm ( rednia 1,43), przy czym w Grupie 1. by istotnie mniejszy i wynosi 1,28 podczas gdy w Grupie 2. ­ 1,68. Powik ania Analiz powik a przeprowadzono wed ug klasy¿kacji Paley'a [9], dziel c je na: problemy, przeszkody i powik ania rzeczywiste. Spo ród przeszkód, u dwóch chorych z powodu narastaj cego w trakcie wyd u enia goleni ustawienia ko skiego stopy wykonano wtórn stabilizacj pi ty (w jednym przypadku po czon z wyd u eniem ci gna Achillesa). Spo ród powik a , u jednej chorej z zespo em Elis van Creveld po obustronnym wyd u eniu goleni nast pi nawrót deformacji ko lawej jednej goleni 8° wymagaj cy osteotomii korekcyjnej. Najliczniejsz grup chorych w naszym materiale byli chorzy z zespo em Olliera. W pi miennictwie problem szybszego tworzenia si regeneratu u tych chorych prowadz cy do przedwczesnego zrostu osteotomii opisywali Paley i wsp. oraz Myers i wsp. [9, 11]. W naszym materiale tego typu powik ania unikn li my dzi ki zwi kszeniu ponad standardowe tempo prowadzeniu dystrakcji, co skutkowa o skróceniem indeksu wyd u enia i czasu leczenia. Odr bnym tematem rozwa a w pi miennictwie dotycz cym leczenia w chorobie Olliera jest jako regeneratu powstaj cego w szczelinie dystrakcyjnej osteotomii wykonanej w obszarze chorobowo zmienionej ko ci. Istniej sprzeczne opinie w tym temacie w ród ró nych autorów. O transformacji patologicznej ko ci w prawid ow tkank kostn pisze Jesus-Garcia i wsp. [13] co potwierdzili badaniami histopatologicznymi. Watanabe i wsp. [14] oraz Ko odziej i wsp. [15] na podstawie oceny radiogramów opisali mo liwo tworzenia si zdrowej ko ci w obszarze patologii, jednak obserwowali równie powstawanie chrz stniaków w regeneracie. W naszym materiale osteotomia korekcyjna lub dystrakcyjna by a wykonywana najcz ciej w obszarze patologicznej ko ci b d na granicy obszaru ko ci zdrowej i patologicznej. W trakcie wyd u ania obserwowali my zarówno tworzenie si w pe ni zdrowej tkanki kostnej w obszarze patologii jak i tworzenie si niewielkich chrz stniaków w regeneracie. Nie wp ywa o to jednak na os abienie struktury ko ci w ocenie odleg ej. Wnioski Metoda dystrakcyjna Ilizarowa jest bezpieczn i efektywn metod korekcji deformacji ko czyn dolnych w przebiegu dysplazji kostnych ze stosunkowo niskim odsetkiem powik a . Pozwala ona na korekcj wielopoziomowych deformacji w sposób jednoczasowy. U chorych z chorob Olliera indeks wyd u enia jest ni szy ni u chorych z innymi typami dysplazji. Omówienie W sk pym pi miennictwie na temat zastosowania metody Ilizarowa u chorych z dysplazjami kostnymi cz autorów podkre la wi kszy odsetek powik a leczenia u tych chorych w porównaniu z chorymi bez patologii koci [6, 7, 10, 11]. Analiza naszego materia u nie potwierdza tej tezy, gdy w ca ym materiale 45 procedur u 25 chorych odnotowali my tylko jedno rzeczywiste powik anie w postaci zagi cia osi goleni. Szczególnym i wyj tkowo rzadkim wskazaniem do zastosowania metody Ilizarowa jest zespó Ellis van Creveld [11, 12]. Myers i wsp. [11] podkre lali szczególne trudno ci z uruchomieniem chorych po za o eniu stabilizatorów zewn trznych, co wymusza o wcze niejsze usuwanie aparatów oraz skutkowa o opó nieniem konsolidacji regeneratu i przed u eniem czasu leczenia. Obydwaj leczeni przez nas chorzy z zespo em Ellis van Creveld nie mieli takich trudno ci, natomiast do jedynego w naszym materiale powik ania w postaci zagi cia osi goleni dosz o w a nie u tej chorej w okresie konsolidacji regeneratu po usuni ciu aparatu. W przebiegu operacyjnej korekcji tego zagi cia równie z zastosowaniem stabilizacji zewn trznej nie odnotowali my problemów z lokomocj ani ze zrostem kostnym. Pi miennictwo 1. Ilizarov GA. The main Principles of Transosseous Compression and Distraction Osteosynthesis. Orthop. Travmatol. Protez. 1971; 11: 7-15. 2. De Bastiani G, Aldegheri R, Renzi-Brivio L, Trivella G: Limb lengthening by callus distraction (Callotasis). J. Pediatr. Orthop. 1987; 7: 129-134. 3. Aronson J, Current concepts review ­ limb lengthening, skeletal reconstruction and bone transport with the Ilizarov method. J. Bone Joint Surg. Am. 1997; 79: 1243. 4. Paley D. Current Techniques of limb lengthening. J. Pediatr. Orthop. 1988; 8: 73-92. 5. Paley D, Herzenberg JE, Tetsworth K, Makie J, Bhave A. Deformity planning for frontal and sagittal plane corrective osteotomie. Orthop Clin North Am 1994; 25: 425-465. 6. Aldegheri R. Distraction osteogenesis for lengthening of the tibia in patients who have limb-length discrepancy or short stature. J. Bone Joint Surg. Am. 1999; 81: 624-634. 7. Bell DF, Boyer MI, Armstrong PF. The use of the Ilizarov technique in the correction of limb deformities associated with skeletal dysplasia. J. Pediatr. Orthop. 1992; 12: 283-290. Post py Rehabilitacji (1), 5 ­ 10, 2011 13. Jesus-Garcia R, Bongiovanni JC, Korukian M, Boatto H, Seixas MT, Laredo J. Use of the Ilizarov external ¿xator in the treatment of patients with Ollier's disease. Clin Orthop Relat Res. 2001; (382): 82-6. 14. Watanabe K, Tsuchiya H, Sakurakichi K, Yamashiro T, Matsubara H, Tomita K. Treatment of lower limb deformities and limb-length discrepancies with the external ¿xator in Ollier's disease. J Orthop Sci. 2007;12(5): 471-5. Epub 2007 Sep 28. 15. Ko odziej L. Ko ban M, Zacha S, Chmielnicki M. The use of the Ilizarov technique In the treatment of upper limb deformity In patients with Ollier's disease. J Pediatr Orthop 2005; 25: 202-5. 8. Koczewski P, Shadi M. Chirurgiczne leczenie niedoboru wzrostu o ró nej etiologii metod Ilizarowa. [Surgical treatment of short stature of different etiology by Ilizarov method]. Pediatric Endocrynology, Diabetes and Metabolism. 2007; 13, 3: 143-146.9. Paley D. Problems, Obstacles and Complications of Limb Lengthening by the Ilizarov Technique. Clin. Orthop. 1990; 250: 81-104. 10. Naudie D, Hamdy RC, Fassier F, Duhaime M. Complications of limb-lengthening in children who have an underlying bone disorder. J Bone Joint Surg Am. 1998; 80(1): 18-24. 11. Myers GJ, Bache CE, Bradish CF. Use of distraction osteogenesis techniques in skeletal dysplasias. J Pediatr Orthop. 2003; 23(1): 41-5. 12. Morsy A, Tsuchiya H, Matsubara H, Kabata T, Tomita K. Ilizarov deformity correction of the lower limbs in Ellis-van Creveld syndrome. J Orthop Sci. 2007;12(5): 505-9. Epub 2007 Sep 28.

Journal

Advances in Rehabilitationde Gruyter

Published: Mar 1, 2011

There are no references for this article.