Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Działalność KNP Pan

Działalność KNP Pan Rocznik Pedagogiczny 44/2021 ISSN 0137-9585 ISSN (Online)2719-888X DOI:10.2478/rp-2021-0015 MIROSŁAW KOWALSKI ORCID:0000-0003-2960-8258 UniwersytetZielonogórski E-mail:M.Kowalski@ipp.uz.zgora.pl SPRAWOZDANIE ZDZIAŁALNOŚCI KOMITETU NAUKPEDAGOGICZNYCH POLSKIEJAKADEMIINAUK WROKU2020 Komitet Nauk Pedagogicznych działa przy Wydziale I Nauk Humanistycz- nych iSpołecznych PolskiejAkademiiNauk. Komitetkontynuujetradycjeiczer- pie inspirację z działalności Komitetu poprzednich kadencji. Komitet Nauk Pe- dagogicznych PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych. Jako organ przedstawicielski naukowców podejmuje działania na rzecz nauk pe- dagogicznych, środowiskanaukowego oraz oświatowego. *** Inauguracyjne, plenarne posiedzenie KNP PAN kadencji 2020–2023 od- było się 25 lutego 2020 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W cza- sie posiedzenia wręczono powołania członkom Komitetu, dokonano wyboru przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz członków Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. I tak, przewodniczącą KNP PAN zo- stała wybrana prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, wiceprzewod- Uchwały (opinie, stanowiska) podejmowanew trakcieposiedzeń plenarnychKomitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz posiedzeń komisji i sekcji Komitetu zostały zaprezentowane w kolejnej części sprawozdania. RocznikPedagogiczny44,2021:227–248.©TheAuthor(s),AdamMickiewiczUniversityPress,2021. OpenAccessarticle,distributedunder thetermsoftheCC licence(BY-NC-ND,https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 228 MIROSŁAW KOWALSKI niczącymi KNP: prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan M. Kwiatkowski oraz prof.drhab.RomanLeppert. CzłonkamiPrezydiumKNPzostaliwybrani: prof. dr hab. Barbara Kromolicka, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. dr hab. Marzenna Zaorska. Kolejne posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN odby- ło się 26 czerwca 2020 roku http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Yearbook of Pedagogy de Gruyter

Działalność KNP Pan

Yearbook of Pedagogy , Volume 44 (1): 22 – Dec 1, 2021

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/dzia-alno-knp-pan-prTpunlBh8
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2021 Mirosław Kowalski, published by Sciendo
eISSN
2719-888X
DOI
10.2478/rp-2021-0015
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Rocznik Pedagogiczny 44/2021 ISSN 0137-9585 ISSN (Online)2719-888X DOI:10.2478/rp-2021-0015 MIROSŁAW KOWALSKI ORCID:0000-0003-2960-8258 UniwersytetZielonogórski E-mail:M.Kowalski@ipp.uz.zgora.pl SPRAWOZDANIE ZDZIAŁALNOŚCI KOMITETU NAUKPEDAGOGICZNYCH POLSKIEJAKADEMIINAUK WROKU2020 Komitet Nauk Pedagogicznych działa przy Wydziale I Nauk Humanistycz- nych iSpołecznych PolskiejAkademiiNauk. Komitetkontynuujetradycjeiczer- pie inspirację z działalności Komitetu poprzednich kadencji. Komitet Nauk Pe- dagogicznych PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych. Jako organ przedstawicielski naukowców podejmuje działania na rzecz nauk pe- dagogicznych, środowiskanaukowego oraz oświatowego. *** Inauguracyjne, plenarne posiedzenie KNP PAN kadencji 2020–2023 od- było się 25 lutego 2020 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W cza- sie posiedzenia wręczono powołania członkom Komitetu, dokonano wyboru przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz członków Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. I tak, przewodniczącą KNP PAN zo- stała wybrana prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, wiceprzewod- Uchwały (opinie, stanowiska) podejmowanew trakcieposiedzeń plenarnychKomitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz posiedzeń komisji i sekcji Komitetu zostały zaprezentowane w kolejnej części sprawozdania. RocznikPedagogiczny44,2021:227–248.©TheAuthor(s),AdamMickiewiczUniversityPress,2021. OpenAccessarticle,distributedunder thetermsoftheCC licence(BY-NC-ND,https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 228 MIROSŁAW KOWALSKI niczącymi KNP: prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan M. Kwiatkowski oraz prof.drhab.RomanLeppert. CzłonkamiPrezydiumKNPzostaliwybrani: prof. dr hab. Barbara Kromolicka, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. dr hab. Marzenna Zaorska. Kolejne posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN odby- ło się 26 czerwca 2020 roku

Journal

Yearbook of Pedagogyde Gruyter

Published: Dec 1, 2021

There are no references for this article.